Oficjalne logo reforma studio w wersji czarnej

Regulamin świadczenia usług

przez Reforma Studio Kosmetologiczne

Spis treści

§ 1 Definicje
§2 Postanowienia wstępne
§3 Usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii
§4 Reklamacje
§5 Zawarcie i realizacja umowy
§6 Prawa i obowiązki Kupującego
§7 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy
§8 Zmiany oferty, promocje i vouchery
§9 Polityka ochrony danych osobowych
§10 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady funkcjonowania Reforma studio kosmetologii (dalej: Reforma Studio) oraz zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://reformastudio.pl (dalej: Strona), a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Korzystając z oferty, akceptujesz:
  a) zasady regulaminu, którego aktualna wersja została umieszczona na profilu Facebook, Instagram i Stronie Sprzedawcy, a nadto w Gabinecie pod adresem ul. Gwiaździsta 22/3 53-413 Wrocław.
  b) politykę prywatności, która zawiera informacje na temat prywatności Kupującego oraz plików cookies wykorzystywanych przez profile stworzone w mediach społecznościowych, oraz Stronę, którą znajdziesz na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
  c) informacje związane z ochroną danych osobowych i związanych z tym praw Kupującego, a która to dostępna jest na profilach Facebooku oraz Instagramie, w wersji papierowej w siedzibie firmy, a także na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Właścicielem Reforma Studio jest:
  Andrzej Oleksyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agiler Pro Consulting — Andrzej Oleksyn z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 22/3, 53-413, Wrocław, NIP 8943194370, REGON 523058374, adres e-mail hello@reformastudio.pl, telefon kontaktowy: +48 515 037 171 (dalej: Sprzedawca/Gabinet/Gwarant).
 4. Kupującym w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach jego działalności i która zawarła w związku z tym odpowiednią umowę.
 5. Konsumentem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu i korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Przedsiębiorcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 7. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta — jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Usługą — w rozumieniu Regulaminu jest wykonanie usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA, sprzedaż produktów do skóry. Wszystkie aktualne Usługi są wymienione i opisane na Facebooku/Instagramie/Stronie/Stronach trzecich, a których to dotyczy umowa sprzedaży lub inna umowa cywilnoprawna, zawierana między Sprzedawcą a Kupującym.
 9. Obserwujący — osoba posiadająca konto w social media tj. Instagram, Facebooku itd., która obserwuje profile Reforma Studio w ww. mediach społecznościowych.
 10. Instagram — profil Reforma Studio w social media pod nazwą https://www.instagram.com/reformastudio_pl
 11. Facebook — profil Reforma Studio w social media pod nazwą https://www.facebook.com/reformastudiopl
 12. Strony trzecie — strony internetowe, linki do których znajdują się na Facebooku/Instagramie/Stronie. Dostęp do niektórych stron trzecich może wymagać podania imienia i adresu e-mail.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Udostępnienie Kupującemu oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Strony oraz kanałów social media jest bezpłatne. Przeglądanie oferty Sprzedawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Kupującego są związane z nabywaniem Usług i prawem do korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie są uzależnione od tego na ilu urządzeniach Kupujący przegląda ofertę, a Kupujący ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem kanałów w social media, telefonicznie oraz za pomocą poczty internetowej, Strony, a także w siedzibie firmy może prowadzić sprzedaż zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegów SPA, produktów do skóry.
 3. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Kupującego jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Sprzedawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Kupujących posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przedmiotem działalności Sprzedawcy jest udostępnienie Kupującemu oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu określonego produktu lub usługi.
 5. W celu dokonania rezerwacji wizyty na Stronie lub za pośrednictwem kanałów w social mediach nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a) Dostęp do Internetu.
  b) Standardowy system operacyjny.
  c) Standardowa przeglądarka internetowa.
  d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem, konieczne jest podanie danych osobowych.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przekazywanie takich treści w ramach formularzy udostępnianych przez Reforma Studio.
 8. Wszystkie podane ceny za produkty i usługi są cenami brutto.

§3 Usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii

 1. Kupującym usługę w Gabinecie może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Osoba świadcząca usługi w Gabinecie jest uprawniona do żądania przedłożenia stosownej zgody przez przedstawiciela ustawowego celem potwierdzenia wyrażenia zgody do świadczenia zabiegu na rzecz osoby niepełnoletniej. Osoba świadcząca usługi w Gabinecie może odmówić wykonania usługi osobie poniżej 18 roku życia, w przypadku braku powyższej zgody.
 3. Osoby świadczące usługi w Gabinecie są odpowiednio przeszkoleni do wykonania zabiegów na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia.
 4. Osoba świadcząca usługi w Gabinecie, przed przystąpieniem do wykonania usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA obowiązana jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz odpowiedniego stanu narzędzi.
 5. Osoba świadcząca usługi w Gabinecie, przed przystąpieniem do wykonania usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA jest obowiązana do dokonania dezynfekcji stanowiska pracy oraz rąk. Te same czynności osoba świadcząca usługi w Gabinecie wykonuje w czasie usługi, jeśli przerywa jej ciągłość oraz po zakończeniu usługi. Osoba świadcząca usługi w Gabinecie również jest zobowiązana do dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku, które przerywają ciągłość naskórka. Usługi są wykonywane tylko i wyłącznie zdezynfekowanymi oraz wysterylizowanymi narzędziami.
 6. Osoby świadczące usługi w Gabinecie zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 7. Osoby świadczące usługi w Gabinecie są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania usługi.
 8. Osoby świadczące usługi w Gabinecie są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 9. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Gabinetu, który prowadzi w danym momencie dyżur.
 10. Osoby świadczące usługi w Gabinecie są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Kupującego na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Kupującego.
 11. Osoby świadczące usługi w Gabinecie z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Kupującego, są wyłączani od świadczenia usług kosmetologicznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 12. W przypadku nieplanowanego zranienia Kupującego podczas wykonywania usługi, usługa jest natychmiastowo przerywana, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Usługa przerwana jest dokańczana w dogodnym dla Kupującego terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 13. W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do profesjonalnego użytku.
 14. Do wykonywanych usług w Gabinecie wykorzystuje się jednorazowe: nakładki na fotel, rękawiczki, maseczki na twarz, igły, strzykawki, waciki, nakładki, kartridże. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po usłudze poddawane są dezynfekcji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 15. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetycznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA osoba świadcząca usługi w Gabinecie przeprowadza z Kupującym ankietę w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia usługi oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 16. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Kupującego lub bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi osoba świadcząca usługi w Gabinecie ma prawo odmówić wykonania usługi, bez żadnych konsekwencji prawnych czy też finansowych po stronie Gabinetu.
 17. Złożenie przez Kupującego nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwwskazań skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności w tym zakresie za wykonaną Usługę po stronie Gabinetu.
 18. Każdy Kupujący, który ma mieć wykonaną usługę z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i wskazaniami do danej usługi.
 19. Kupujący ma możliwość zadawania pytania na temat danej usługi i uzyskiwania wyczerpujących odpowiedzi od osoby świadczącej usługi w Gabinecie.
 20. Kupujący przed rozpoczęciem usługi ma obowiązek powiadomienia osobie świadczącej usługi w Gabinecie o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA, a także jest zobowiązany do podpisania zgody na wykonanie zabiegu oraz oświadczenia o zapoznaniu się z przeciwwskazaniami do danej usługi.
 21. Kupujący zobowiązany jest poinformować osobę świadczącą usługi w Gabinecie o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania usługi.
 22. Wykonanie usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA trwa od 30min w zależności od usługi. W tym czasie nie ma możliwości przerwy w usłudze.
 23. Nie ma możliwości przybycia na usługę z osobami towarzyszącymi, dziećmi lub zwierzętami.
 24. Akceptowane są spóźnienia do 10 minut. W przypadku dłuższego spóźnienia Gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi lub wykonania jej na tyle, na ile pozwoli czas. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny za usługę.
 25. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, obowiązuje również całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 26. Gabinet ma prawo odmówić wykonania usługi Kupującemu, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, bez żadnych konsekwencji prawnych czy też finansowych po stronie Gabinetu.
 27. Dobę przed planowanym terminem wykonania usługi, Kupujący otrzymuje SMS lub wiadomość e-mail z przypomnieniem o nadchodzącym terminie umówionej wizyty.
 28. Gabinet doradza wszystkim Kupującym przejście profilaktycznych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i wykluczenia przeciwwskazań do wykonania danej usługi przed skorzystaniem z usług Gabinetu.

§4 Reklamacje

 1. Kupujący zawsze ma prawo złożyć reklamację. Pozytywne bądź negatywne rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od zindywidualizowanego przypadku.
 2. Kupujący musi udowodnić wykonanie usługi w Gabinecie np. poprzez okazanie paragonu, faktury, potwierdzenia płatności kartą.
 3. W razie stwierdzenia wady należy niezwłocznie powiadomić Gabinet o okolicznościach powstania wady oraz należy stawić się w Gabinecie w terminie trzech dni w celu oceny rodzaju i zakresu wady. Gabinet nie odpowiada za efekt usługi, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie zasady pielęgnacji i Kupujący nie będzie przestrzegał zaleceń pozabiegowych.
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, zalecane jest sporządzenie pisemnego protokołu, który powinien zawierać datę, opis przyczyny reklamacji, żądanie Kupującego oraz jego dane kontaktowe.
 5. Kupującemu przysługuje prawo do obniżenia ceny, odstąpienia od umowy i zwrotu całości kwoty- w przypadku wady istotnej.
 6. Jeśli wykonana usługa spełnia warunki reklamacji, Kupującemu przysługuje prawo do ponownego bezpłatnego wykonania usługi obejmującej zakres uszkodzenia, chyba że zachodzi konieczność ponownego wykonania usługi w całości. Ponowne wykonanie usługi w całości jest możliwe tylko wówczas, gdyby naprawa samego uszkodzenia powodowała niezadowalający wpływ na efekt końcowy usługi.
 7. W przypadku, w którym Kupujący reklamuje wybrany przez siebie ówcześnie efekt usługi, reklamacja nie będzie uznawana za zasadną, gdyż usługa została wykonana zgodnie z wolą Kupującego i za jego wyraźną zgodą.
 8. Gabinet maksymalnie w ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji poinformuje Kupującego o sposobnie rozpatrzenia reklamacji wraz z uzasadnieniem, na podane w tym celu dane kontaktowe Kupującego.

§5 Zawarcie i realizacja umowy

 1. Zamówień i rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00 telefonicznie lub 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pomocą social media lub Strony.
 2. W celu sfinalizowania umowy wykonania usługi Kupujący powinien:
  a) Skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą social media, telefonicznie, wiadomości sms, wiadomości e-mail.
  b) Ustalić dogodny termin wykonania usługi.
 3. Kupujący może odwołać umówioną wizytę bez żadnych konsekwencji najpóźniej 48h przed umówionym terminem.
 4. W przypadku odwołania wizyty ze względu na ważny i usprawiedliwiony powód, niezależny od Stron np. wypadek samochodowy, choroba Kupującego lub osoby świadczącej usługi w Gabinecie, brak prądu, dopuszcza się możliwość odwołania usługi. W takiej sytuacji, zabieg zostanie przesunięty na najbliższy, dogodny dla Stron termin.
 5. Kupujący celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty lub usługi ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  a) Przelew bankowy na określony rachunek Sprzedawcy (W przypadku wyboru przelewu bankowego, płatność uznawana jest za dokonaną z chwilą jego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy. W celu poprawnej identyfikacji płatności, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, a także opis usługi, której dotyczy płatność).
  b) BLIK.
  c) Płatność kartą.
  d) Płatność gotówkowa.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w regulaminach udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z oznaczonej formy płatności wiąże się z akceptacją postanowień przedmiotowych regulaminów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem w formie elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług), zgodnie z opisem Usługi dostępnej na Stronie oraz social media Sprzedawcy oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w przypadku udostępnienia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
 9. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest przedsiębiorstwo, należy podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.

§6 Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupującemu przysługuje prawo do:
  a) Poszanowania godności, a także uprzejmego traktowania przez osoby świadczące usługi w Gabinecie.
  b) Zachowania w tajemnicy przez osoby świadczące usługi w Gabinecie danych Kupującego dotyczących zwłaszcza stanu zdrowia, wykonywanych usług oraz ich przebiegu.
  c) Świadczenia usług przez wykwalifikowany personel, o odpowiedniej wiedzy merytorycznej i praktycznej, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.
  d) Wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po otrzymaniu informacji o proponowanych metodach.
  e) Uczestnictwa w promocjach i konkursach.
  f) Przeglądania oferty udostępnianej za pomocą Strony, social media Gabinetu.
  g) Do korzystania z kodów rabatowych, które otrzyma od Sprzedawcy.
  h) Skorzystania z voucherów.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Kupujący odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do bezpośredniego kierowania wszelkich uwag do Sprzedawcy i powstrzymania się od zamieszczania opinii i komentarzy dotyczących Sprzedawcy i godzących w jego dobre imię na ogólnodostępnych forach, profilach, mediach społecznościowych.

§7 Uprawnienia i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w Regulaminie na rzecz Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Strony oraz social media w celu prowadzenia prac konserwacyjnych. Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z jego social mediów, włącznie z usunięciem z grona Obserwujących, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Kupującego lub Obserwującego lub próby działania na szkodę Sprzedawcy, w szczególności, gdy ten:
  a) Wykorzystuje swoje Konto w social media w sposób niezgodny z Regulaminem.
  b) Używa lub usiłuje używać Strony lub kont Sprzedawcy w social media w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
  c) Narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Strony w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Sprzedawcy.
 4. W takim wypadku Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego oraz Obserwującego do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Kupującego lub Obserwującego w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo zablokować Obserwującego ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek zablokowania Obserwującego przez Sprzedawcę, Obserwujący traci dostęp do usług Sprzedawcy, bez możliwości ubiegania się o cofnięcie blokady oraz bez możliwości ubiegania się o zwrot środków.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach social mediów Sprzedawcy, jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnianymi ofertami.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za utrudnienia, niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, czynnikami losowymi (w tym czynnikami zależnymi od Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej).

§8 Zmiany oferty, promocje i vouchery

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych Usług i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych; będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
 4. Promocje Sprzedawcy nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Kupujący decyduje, z której promocji chce skorzystać.
 5. Sprzedawca ma w swojej ofercie również vouchery.
 6. Gabinet sugeruje wykorzystać kwotę dostępną na voucherze w terminie do 4 miesięcy czasu od jego nabycia, gdyż oferta Gabinetu ulega okresowej aktualizacji i zmianie.
 7. Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub zniszczenie vouchera.
 9. Posiadacz vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania usługi jest uprzednie okazanie vouchera.
 10. Voucher traci ważność wówczas gdy posiadacz vouchera zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Gabinecie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min 24 h przed wizytą) powiadomienia.
 11. Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.
 12. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera posiadacz jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 13. Gabinet ma prawo odmówić realizacji vouchera w przypadku jego uszkodzenia, które to uniemożliwia jego odczytanie lub w przypadku braku uprzedniej rezerwacji.

§9 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały w polityce ochrony danych osobowych oraz polityce prywatności i plików cookies dostępnych na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w siedzibie firmy.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z treścią i w celach przestawionych w klauzuli informacyjnej, którą Kupujący otrzymuje podczas pierwszej usługi w Gabinecie.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wykonania usługi z zakresu medycyny estetycznej, zabiegu kosmetologicznego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i preparatów, zabiegu SPA.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. Pozostałe postanowienia regulaminu obowiązują w dalszym ciągu, w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku istotnych zmian użytkownicy zostaną powiadomieni o nich za pomocą social media.
 4. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest wyłączona.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na Stronie, na social media Sprzedawcy oraz w jego siedzibie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.
 7. Umowy zawarte przed dniem publikacji Regulaminu lub jego zmian pozostają w mocy.
 8. Kwestie sporne Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Konsument ma możliwość m.in:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 9. Z innymi, szczegółowymi informacjami na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może zapoznać się na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl
 10. Konsument ma prawo do skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
 12. Data aktualizacji regulaminu: 02.11.2022r.